Vilkår

vilkar

Generelle vilkår for utgivelser hos 1stWave Books & Art

Selvutgivelser
– 1stWave B & A bidrar til selvutgivelser. Vi benytter «print on demand» som trykkemetode for øyeblikket. Begge parter unngår dyre opplag, lagring og distribusjon. «Betal først, trykk etterpå»- er prinsippet og trykkeriet sender direkte til kunde om ønskelig. Kostnad per bok blir noe høyere med denne løsningen, men sik unngår du et kostbart opplag.

Hvordan blir manus antatt

I prinsippet kan hvem som helst utgi hos oss da forfatter selv betaler for utgivelsen. Vi ser likevel på helhet og innhold, ikke minst språk før vi antar et manus. Vi ønsker at våre utgivelser skal holde høy standard.

Når manus er antatt
– 1stWave B & A inngår kontrakt med forfatter når et manus blir antatt. Kontrakten spesifiserer hvilke kompetanse og tjenester forlaget skal yte forfatter under hele produksjonsfasen, ved utgivelse og etterpå.

– Kontrakten klargjør forfatters ansvar under hele produksjonsfasen, ved utgivelse og etterpå.

– Kontrakten klargjør alle økonomiske forhold mellom partene.

Forfatters rettigheter
– Forfatter eier sitt eget verk og alle rettigheter som følger det. Forfatter er ikke bundet til forlaget utover avtaler inngått i kontrakten som omhandler økonomiske forhold. Forfatter er fri til å trekke boken/bøker fra forlaget når som helst.

Juridisk ansvar
– Forlaget har ikke ansvar for innholdet i forfatters verk, dette ansvaret bærer forfatter alene. Forlaget har heller intet ansvar for salg eller distribusjon av forfatters verk, med mindre dette inngår i kontrakt mellom partene.

Fortjeneste/Royalties – økonomisk ansvar
– For alle bøker/ebøker forfatter kjøper og selger selv, beholder forfatter 100% fortjeneste/royalties.

For bøker/ebøker forlaget selger via forlagets nettsider, får forfatter 50% netto fortjeneste/royalty.

– Forfatter anses som selvstendig næringsdrivende i alle økonomiske forhold med forlaget.

linje

antatt2

Hvordan kvalitetssikrer vi manus?

1stWave B & A har få faste kriterier for å utgi manus. Sjanger har ingen betydning. Slik sett kan alle utgi hos oss.

Du er og blir Skaperen av ditt verk, og vi ser det ikke som vår oppgave å endre ditt uttrykk. Vi ønsker likevel å sikre en viss kvalitet på våre utgivelser og vurderer derfor hvert manus før vi sier ja til å utgi. Vi vurderer helheten og spesielt språket. Vi foretar ikke språkvask, men kan gi tips om nødvendige endringer, eller gjøre jobben mot en godtgjørelse.

Manus
Du kan sende manus direkte til oss via e-post som pdf – eller word-fil(DOC). Du kan gjerne sende manus per post på CD/DVD, papir eller på minnepenn om ønskelig også. Manuset må leveres elektronisk som doc-fil om det blir antatt, da vi ikke skriver inn manus fra papir.

Skal det være bilder i boken, ber vi om at disse medfølger vedlagt som egne filer, med henvisning til hvor de skal være i manus eller integrert i manus. Alle bildefiler må møte visse krav for trykking. Vi gjør egne avtaler for bøker med mer enn 10 bilder, da dette medfører mer arbeid.

Har du et halvferdig manus, kan det også sendes. Manuset blir lest og gitt en tilbakemelding på om det har et potensial hos oss.

Blir manuset antatt og du velger å utgi hos oss, vil retting og justering foregå i Word, som DOC-fil, mellom forfatter og forlaget. Når du er antatt, mottar du en kontrakt med vilkår, økonomiske forhold, plikter og ansvar mellom forlaget og deg til gjennomsyn og underskriving. Honorar for utgivelsen skal betales i sin helhet forskuddsvis når kontrakten er underskrevet.

Elektroniske manus sendes til:
forlaget@1stwavebooks.com

Ta kontakt i epost også for forsendelse av manus i posten.

linje

forskrifter

* Åndsverkloven
* Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument

linje

Legg igjen en kommentar